Projet ALL TOGETHER - chorale inclusive

17/01/2024

Opruff fir de Projet ALL TOGETHER - Chorale inclusive vun der Fondation EME

𝗢 𝗣 𝗥 𝗨 𝗙 𝗙

D’𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑢𝑛 𝐸𝑀𝐸 feiert 𝟭𝟱 𝗝𝗼𝗲𝗿 an dëst mat engem groussen 𝗶𝗻𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗵𝗼𝘂𝗲𝗿 fir d’Freed um sangen ze deelen !


Vum 𝟮𝟰𝘁𝗲𝗻 𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿 𝗯𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗻 𝟯𝟬𝘁𝗲𝗻 Mee fannen dofir um Bill (Gemeng Helperknapp) d’Prouwe vun der Chorale inclusive statt. Sidd Deel vum Projet a mellt iech un a sangt mat !

Ofgeschloss gëtt de Projet mat engem 𝗴𝗿𝗼𝘂𝘀𝘀𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝟲. 𝗝𝘂𝗹𝗶 𝗼𝗽 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗶𝗻𝗻𝗲𝗸𝘀𝘄𝗶𝘀𝘀.

𝗝𝗜𝗗𝗗𝗘𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗸𝗮𝗻𝗻 𝘂𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘂𝘄𝗲𝗻 & 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁 𝗗𝗲𝗲𝗹 𝗵𝘂𝗲𝗹𝗲𝗻. Mellt iech also un a sidd Deel vun dësem Projet vun der 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑢𝑛 𝐸𝑀𝐸 ënnerstëtzt vum 𝐿𝐸𝐴𝐷𝐸𝑅 𝑍𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑊𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛!

Weider Informatiounen zu den Prouwen um Bill fannt dir ënnert folgendem Link: https://www.fondation-eme.lu/fr/projets/all-together-bill

Sou wéi all weider allgemeng Informatiounen um Flyer an um Site www.alltogether.lu

Aktuelles